donate
אהבת הארץ

לימודים אודות ארץ ישראל, אשר מורשת התלמידים קשורה בה, מתבצעת במוסדות הלימוד, אך אינה דומה שמיעה לראיה, אין כמו מגע בלתי אמצעי. הטיולים החווייתיים של עורה מאפשרים לתלמידים לימוד ממקור ראשון אודות הארץ, והפנמה מעשית של החומר שנלמד בכיתה, הם חיים את המורשת הלכה למעשה.

  • מקומות בהם ביקרנו
  • קברי צדיקים
  • גולן (טרקטורטנים)
  • מדבר יהודה
  • חרמון (סקי)
  • חברון
  • הכותל