donate
תרומות ויצירת קשר

תקנון

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של העמותה הרשומה “עורה הקיצה” ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה.
כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו.
אנא קראו את התקנון בעיון.

1. עמותת "עורה הקיצה" מאפשרת לך באמצעות אתר זה , לתרום כסף לטובת צרכי העמותה, בדרך קלה ונוחה.
2. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.
3. האתר מאובטח לפי כל התקנים הנדרשים.
4. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.
5. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה ישלח אישור תשלום למייל הלקוח.
6. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981
והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 03-9290699 .
העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
7. במידה של ביטול עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: cohen8321@gmail.com או בטל: 03-9290699
8. במידה והעיסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
9. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
10. העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
א. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
ב. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
ג. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
ד. מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
ה. מבלי לגרוע מהאמור לעל היובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
11. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו,
ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים
12. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, ותמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי.
13. התקנון כתוב בלשון האתר מתייחס לגם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.